Thi công đắp vữa bê tông chống mòn Densit WearFlex 2000

Thi công đắp vữa bê tông chống mòn Densit WearFlex 2000 cho 72 cánh quạt tĩnh nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. ( 10-2019 )

Thi công đắp vữa bê tông chống mòn Densit WearFlex 2000 cho 72 cánh quạt tĩnh nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. ( 10-2019 )

Tập tin 1Tải về
Tập tin 2Tải về