Sửa chữa đầu hút, đầu đẩy bơm FGD nhà máy nhiệt điện Hải Phòng

Sửa chữa đầu hút, đầu đẩy bơm FGD nhà máy nhiệt điện Hải Phòng bằng vật liệu sửa chữa nhanh Devcon WearGuard Fine Load. ( 2-2020 )

Sửa chữa đầu hút, đầu đẩy bơm FGD nhà máy nhiệt điện Hải Phòng bằng vật liệu sửa chữa nhanh Devcon WearGuard Fine Load. ( 2-2020 )

Tập tin 1Tải về
Tập tin 2Tải về