Thi công đúc đổ vữa bê tông chống mòn Densit WearCast 2000 tại nhà máy nhiệt điện AES Mông Dương 2

Thi công đúc đổ vữa bê tông chống mòn Densit WearCast 2000 sửa chữa đầu ra máy cấp than nhà máy nhiệt điện AES Mông Dương 2. (7;9-2019)

Thi công đúc đổ vữa bê tông chống mòn Densit WearCast 2000 sửa chữa đầu ra máy cấp than nhà máy nhiệt điện AES Mông Dương 2. (7;9-2019)

Tập tin 1Tải về
Tập tin 2Tải về